Wednesday, February 25, 2015

61 அபூஸலமா أبو سلمة

அபூஸலமா
أبو سلمة
ட்டகம் ஒன்று பயணத்திற்குத் தயாரானது. மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்குச் செல்ல வேண்டிய நெடுந்தொலைவுப் பயணம். கணவன், மனைவி, அவர்களுடைய ஆண் குழந்தை, பயணிக்க ஒட்டகம் என்று சிறிய பயணக் குழு.
‘போதும் இந்த ஊரும் மக்களும் அவர்களது கொடுமையும். புலம் பெயர்வோம். விரைந்து சென்று மதீனாவில் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அடைவோம்’ என்பது பயணியர் நோக்கம். பயணம் துவங்கியது.
மக்காவிலிருந்து சற்று தூரம்தான் சென்றிருப்பார்கள். விஷயம் தெரிந்து ஓடிவந்தார்கள் இரு தரப்பு மக்கள். மனைவி பனூ முகீரா கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர். வந்த வேகத்தில் அந்தக் கணவரை அதட்டி, திட்டி, அவர்மேல் பாய்ந்து, தாக்குதல் நடந்தினர். வலுக்கட்டாயமாய் அவரது கையிலிருந்து ஒட்டகையின் கடிவாள வாரைப் பிடுங்கி, அவரின் மனைவியை ‘இறங்கு’ என்று ஓர் அதட்டல். அழுது, மறுத்தவரைப் பொருட்படுத்தவில்லை. ‘சோகத்தை வீட்டில் வந்து அழுது தீர்த்துக்கொள்’ என்று இழுத்துச் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள்.
கணவரின் கோத்திரம் பனூ அப்துல் அஸத். மறு தரப்பு அவர்கள் சும்மா இருப்பார்களா? கோபமும் சீற்றமுமாக இரைச்சலிட்டு அவர்களும் எகிறினார்கள். ஆனால் அவர்களது ஆதரவு தங்களது குலத்தைச் சேர்ந்த அந்தக் கணவருக்காக இல்லை; ‘நீ எக்கேடோ கெட்டுப் போ’ என்று அவரை விட்டுவிட்டு, அவருடைய ஆண் குழந்தையைப் பறிக்க ஓடியது அந்தக் கூட்டம்.

Sunday, February 08, 2015

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் காதலர் தினம்

இளசுகளின் மனம் மறந்தவிடாது அலைபாயும் ஒரு தினம் என்றால் பெப்ரவரி 14ம் திகதி காதலர் தினம்!
பெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்தவரை எமது நாட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு மாதம். சுமார் ஒரு நூற்றாண்டு காலம் கிறிஸ்தவ ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைப் பட்டு கிடந்து சுதந்திரம் அடைந்த மாதம்.
பெப்பரவரி 4ம் திகதி எமது நாடு (இலங்கை) விடுதலைப் பெற்ற தினம்! இத்தினம் பற்றி பள்ளிப் பருவ மாணவர்கள் முதல் பல்லுப் போன வயோதிபர்கள் வரை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய தினம்!
ஆனால் இன்று யாரும் அத்தினம் பற்றி அதிகம் அலட்டிக்கொள்வதில்லை. எல்லோரும் பெப்ரவரி 14ம் திகதியைத் தான் மனமகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறார்கள்.

முஸ்லீம்களின் உடை எது?

my;yh`; $Wfpwhd; : MjKila kf;fNs! nka;ahfNT> ehk; cq;fSf;F cq;fSila khdj;ij kiwf;fTk; cq;fSf;F myq;fhukhfTk;> Milia mspj;Js;Nshk;. MapDk; jf;th (gagf;jp) vDk; MilNa NkyhdJ. (my;FHMd; 7:26)
,d;Dk; my;yh`; jhd; ntg;gj;jpypUe;J cq;fisg; ghJfhf;ff; $ba rl;ilfisAk; Nghhpy; cq;fisg; ghJfhf;ff; $ba ftrq;fisAk; cq;fSf;fhf mikj;jhd;. (my;FHMd; 16:81)

அகீதா-7 ராசிபலனை நம்புவது

ராசிபலனை நம்புவது:

வானில் தென்படும் நட்சத்திரங்களை வடிவங்களை, தோற்றங்களை வைத்து ஒரு சில முடிவுகளை எடுப்பது.
 நட்சத்திரங்களை வைத்து எதிர் காலங்களில் நடக்கும் ஒன்றையோ, மறைவன ஒன்றையோ அறிய முயற்சிப்பது, அதனடிப்படையில் வரும் முடிவை ஏற்பது இறை அதிகாரங்களை படைப்பினத்துக்கு வழங்கும் ஷிர்க்கை ஏற்படுத்தும் காரியங்களுல் ஒன்றாகும்.
 அதிலும் விஷேடமாக நட்சத்திரங்களை வைத்து மலை பொழிவதைத் தீர்மானிப்பது, பொழிந்த மலைக்கு அவற்றை காரணமாக காட்டுவது அனைத்தும் ஷிர்க்கை ஏற்படுத்தும் விடையங்களாகும்.